ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

پرینت

تغییر, پارادکس ( تضاد) کارآفرینی و روانشناسی

نوشته شده توسط محمد علی اثنی عشری on . نوشته شده در اشتغال فارغ التحصیلان

محمدعلی اثنی عشری

تغییر، پارادکس (تضاد) روانشناسی و  کارآفرینی  در قرن 21 و مقتضیات کسب و کار ایجاب می کند که بلحاظ حضور در عصر شتاب و بلکه اَبرشتاب!! کارآفرینان (چه گروه فرصت شناس و چه گروه اقتضایی)، بطور مداوم مثل مار پوست بیندازند و کسب و کاری را تغییر دهند و یا از مکانی که هزینه های تولید و تجارت گران است به مکانهایی از جهان که این هزینه ها کمتر است نقل مکان کنند. چرا که اگر اینگونه عمل نکنند، دیگران اینکار را خواهند کرد!! از منظر دیگر، اکثر قریب به اتفاق روانشناسان معتقدند اساساً تغییر و فکر و عمل برای تغییر، استرس زاست و اضطراب آور است. در افراد عادی هم ملاحظه می شود که تغییر برای گذر از دوران مجردیِ دختران و پسران به مرحله ازدواج یا جابجایی و تغییر محل سکونت، و یا تغیرشغل و ... همه اینها اضطراب آور است .

 

پرینت

اشتغال فارغ التحصیلان

نوشته شده توسط محمد علی اثنی عشری on . نوشته شده در اشتغال فارغ التحصیلان

محمدعلی اثنی عشری

مقدمه

زمينه سازي براي بروز استعدادها و بكار گيري دانشها و آموخته ها، بعضا توسط خود افراد و گاهي بوسيله سايرين واز طريق استخدام صاحبان اين دانسته ها بوجود مي آيد ولي آيا واقعا دانش آموختگان دانشگاههاي ما، بطور كامل جذب بازار كار مي شوند؟ چه كاري را خودشان ايجاد

مي نمايند و به چه ميزان به استخدام ديگران در مي آيند؟بحث ما در اينجا ارزيابي وضعيت دانش آموختگان كشور در بازار كار و كارآفريني است كه در طي آن، علاوه بر بررسي اين موضوع، گريزي به وضعيت كارآفرينان دانش آموخته در ساير كشورها نيز مي زنيم.ساختار جمعيتي ايرانبعنوان پيش نياز بحث اصلي، لازم است ابتدا نگاهي كلي به وضعيت و ساختار جمعيتي ايران بيندازيم.جمعيت ايران در سال 1355 بالغ بر 000/700/33 نفر بوده كه از اين تعداد در حدود 52% در سنين 15 تا 64 سال قرار داشته اند (نيروي فعال ) و 5/44  درصد آنان كمتر از 15 سال داشته اند. اين جمعيت در سال 1365 به تعداد 5/49 ميليون نفر رسيد كه نيروي فعال در آن، حدود 4/51% را به خود اختصاص داده است ولي در سال 1375، و پس از آن در سال 1380، به ناگاه رشد چشمگيري در نيروي فعال كشور پديدار مي شود كه ناشي از ناديده گرفتن سياستهاي كنترلي جمعيت در اوايل انقلاب اسلامي است. از جمعيت 60 ميليون نفري سال 1375، قريب به 34 ميليون نفر و از جمعيت 65 ميليوني سال 1380، حدود 41 ميليون نفر نيروي فعال سر بر مي كشد (بترتيب 1/56% و 63% كل جمعيت ) ! و اين در حالي است كه به دليل اعمال سياستهاي كنترل جمعيت و حصول توفيق در اين زمينه، تعداد زير 15 ساله ها از 5/44% در سال 1365 به 2/32% در سال 1380 كاهش يافته است.تغييرات جمعيت شهر نشين و روستايي نيز از روند غير منطقي بر خوردار است. جمعيت شهري كشور كه در سال 1355، تنها 31% كل جمعيت كشوررا تشكيل مي داد در حال حاضر سهمي معادل 65% از كل جمعيت را از آن خود كرده است.تغييرات جمعيت فعال تا كنون سير صعودي پيموده و اين امر، ايجاب مي كند كه در كنار آن به مسكن، تغذيه، بهداشت، آموزش و اشتغال آنان توجه خاص مبذول گردد. 

از سويي ديگر، تحولات اقتصادي و تكنولوژيكي دهه 90، مستلزم آن است كه در امر آموزش و اشتغال اين افراد (و بخصوص جوانترها )، تغييرات اساسي صورت گيرد، خصوصا كه صنايع جديد، با بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته، نيروي كار داراي تخصصهاي رده بالا را طلب مي كند. علوم جديدي مثل ارتباطات، مخابرات، الكترونيك و رايانه بسادگي در سطوح پايين تحصيلي قابل آموزش نيستند و از اينرو
سرمايه گذاري زيادي را مي طلبند
.اگر از ديدگاه سطح سواد به جمعيت كشور بنگريم ملاحظه مي كنيم كه نرخ با سوادي از حدود 62% در سال 1365 به بيش از 80% در سال 1380 رسيده است. تعداد دانش آموزان از 11 ميليون نفر در سال تحصيلي 66ـ 65  به 3/18 ميليون نفر در سال تحصيلي 80 ـ 79  افرايش يافته و در همين فاصله زماني تعداد پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي ( بجز دانشگاه آزاد اسلامي ) از 000،43 نفر به 000،163 نفر و دانشجويان دانشگاه آزاد از 000،613  نفر در سال تحصيلي 76 ـ 1375 به حدود 000،863  نفر در سال تحصيلي 80 ـ 79 فزوني يافته است.نكته مهم و جالب نظر، رشد قابل توجه با سوادي زنان در كشور است.