ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

در این مجموعه قصد داریم پس از انتشار سخنان و گفته های کاندیداهای دوره یازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران به تدریج به نقد کارشناسانه و ارائه راه کارهای اجرائی بپردازیم. امید است مورد قبول حق تعالی و استفاده کاربران محترم و آحاد مردم ایران قرار گیرد. 

توضبیح اینکه این نقد و بررسی ها عاری از هرگونه گرایش سیاسی، حزبی و گروهی می باشد.