ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

برای مشاهده این مطلب باید عضو شده و یا اگر عضو فعلی میباشید لطفاً وارد شوید

برای عضو شدن : اینجا کلیک بفرمایید

پرینت

نسل سه (3) سرسوخته!

نوشته شده توسط محمد علی اثنی عشری on . نوشته شده در شرح حال نسل سه (3) سرسوخته!

نسل سه سر سوخته

قومی متفکرند اندر ره دین                   قومی به گمان فتاده در راه یقین

می ترسم از آنکه بانگ آید روزی              ای بی خبران راه نه آنست و نه این

                                                                                        (خیام)

مقدمه:

تاریخ ایران که امثال من علاقه به خواندن حوادث رخ داده در کشور به خصوص دوران شروع مشروطه خواهی به بعد را دارند شاید به این دلیل باشد که تقریباً در طول نزدیک به 2400 سال یعنی تا قبل از شروع دوران مشروطه خواهی اتفاقات پیش آمده یکنواخت بوده و تغییر و تحولی عمدتاً در قشر بسیار خاص آنهم در رده بالای حاکمیت و سلاطین و اطرافیان اتفاق می افتاده است و سلسله ای می رفته و سلسله ای دیگر می آمده و در واقع عمدتاً جنگ قدرت برای حفظ آن، یا بدست آوردن قدرت بوده و تقریباً بحث مردم، مطرح نبوده است. مردم هم خیلی در پی احقاق حقوق خود نبوده اند و طبقه بندی های مختلف ارباب و رعیت و پیشه ور و .... امری واضح و پذیرفته شده بوده است.